op weg naar een circulaire stad

Rochdale: Milieubelasting terugbrengen

 

 

Op dit moment wordt bij renovaties vooral gestuurd op labelsprongen in de verwachting dat dit een CO2-reductie geeft. Onderzoek toont echter aan dat de relatie tussen labelsprongen en CO2 zwak is. Dit wetende is Rochdale op zoek naar methodes om de directe en indirecte milieubelasting van renovaties en onderhoud te beperken en uiteindelijk terug te brengen naar de klimaatdoelstelling van 2050 (CO2 en circulariteit).


We zoeken hierbij nadrukkelijk de relatie tussen het bouwen, renoveren en het beheer. Het doel is hierbij materialen en bouwdelen zolang mogelijk in de technische kringloop te houden en bij dit proces de directe en indirecte CO2-belasting te beperken. Dit door hergebruik van componenten en bouwdelen en door het recyclen (upcycling) van materialen. Vaak wordt hierbij vooral naar nieuwbouw en renovatie gekeken. Wij willen dit verbreden gezien de milieu-impact van het beheer (reparatieverzoeken, mutaties en planmatig onderhoud). Dit gaan we onderzoeken tijdens een concreet project dat op dit moment in ontwikkeling is. Het project bevindt zich op dit moment in de PVE-fase (definitiefase).

 

Ambitie
De ambitie is om de technische kring van buitenwandopeningen (NL/SfB 31) en de gesloten gevel (NL/SfB 21) zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (CO2 en circulair). Het gaat hierbij om materialen, componenten, producten en elementen.


De ambitie is dat componenten, producten en elementen:
- circulair zijn te demonteren (losmaakbaarheid);
- specifiek zijn ontworpen voor de technische of de ecologische kringloop; efficiënt en effectief de technische cirkel doorlopen (bijvoorbeeld het 10-R model) op het gebied van CO2 en circulariteit.
- dat de circulariteit objectief is vast te stellen;
- dat de directe en indirecte CO2-belasting objectief is vast te stellen;
- dat er een afwegingsmodel ontstaat dat CO2 en circulariteit samenbrengt. 

 

Uitdaging
De uitdaging is om de ambitie concreet te maken door:
- Voor de elementen NL/SfB 21 en 31 tot een keuze van materialen, componenten en elementen te
komen die op het gebied van circulariteit en CO2-reductie optimaal is, gegeven het complex;
- Circulariteit objectief meetbaar te maken en daarmee verschillende oplossingen te kunnen vergelijken;
- De directe en indirecte CO2-belasting objectief meetbaar te maken en daarmee verschillende oplossingen te kunnen vergelijken;
- Ontwerprichtlijnen te ontwikkelen die circulair bouwen stimuleren (renovatie - nieuwbouw);
- Afzetkanalen te zoeken die vrijkomende materialen en componenten hergebruiken;
- Dusdanige afvalstromen te ontwikkelen dat upcycling mogelijk wordt.


Rochdale zoekt
We zoeken een adviseur die ons kan helpen onze weg te vinden in een integrale benadering van het milieuvraagstuk van CO2 en grondstoffen. We zijn daarbij op zoek naar praktische tools die ons in staat stellen in komende gevallen een afgewogen keuze te komen.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!