accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

Circulair corporatietraject

 

 

SCHAAL Gebouw

FASE Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Hergebruik

THEMA Materiaal

 

Dit traject komt voort uit de prijsvraag waarin marktpartijen samen met corporaties projectvoorstellen hebben ingediend. Een voorbeeld daarvan was de circulaire menukaart. Dit traject is een vervolg op de prijsvraag en is gekoppeld aan het handboek circulair renoveren. We zijn met de corporaties in gesprek gegaan over circulair renoveren, en waar ze tegenaan lopen op dat gebied. Er kwamen verschillende thema’s uit die inventarisatie. Die thema’s hebben we gefilterd tot 4 werkgroepen; circulair uitvragen en samenwerken, installaties, financiering, monitoring en meten. Aan de hand van werksessies hebben we die verschillende thema’s verder uitgediept door middel van het invullen van een canvas. Het vervolg is per werkgroep verschillend. Er zal een slotevent worden georganiseerd begin 2022, maar de werkgroepen zullen nog door gaan. Er wordt een traject ingegaan met HNN waar verder wordt gekeken hoe oplossingen toegepast kunnen worden. 

 

De onderzoeksvraag 
De vraag die aan C-creators werd gesteld was voornamelijk organisatorisch van aard. Het coördineren van een serie evenementen waarbij kennisdeling en samenwerking centraal staan op het gebied van renovatie en transformatie voor woningcorporaties binnen de Metropool Regio Amsterdam. Ook inclusief de communicatie en het faciliteren van en rondom de evenementen. Het kennisdelen gebeurt gezamenlijk in een community van woningcorporaties, experts en betrokkenen.  De woningcorporaties kunnen van elkaar leren en gezamenlijk thema’s oppakken. 
 

De aanpak
Interviews met corporaties om de behoefte te inventariseren. Aan de hand van gedeelde ambities deelden we corporaties in in verschillende werkgroepen. Per werkgroep, met ieder een verschillend thema, werkten we een verschillend plan van aanpak uit. Hierin gaven we aan welke vragen er leven op dit thema, welke barrières er werden ondervonden, wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn en wie hierbij zouden kunnen helpen. Vervolgens coördineerden we werksessies met experts om tot kennisdeling te komen en invulling te geven aan de vervolgstappen. Een van die vervolgstappen is bijvoorbeeld het HNN traject, dat start vanaf eind 2021. 


De belangrijkste uitkomsten
De eerste belangrijke uitkomst was het identificeren van thema’s waarop corporaties stappen willen zetten op het gebied van circulariteit. Voor het thema van installaties identificeerde we welke installaties er nou eigenlijk per corporatie gebruikt worden en de uitgaande stroom aan installaties. Dit overzicht verschaft inzicht. Bij de werkgroep impactmeting bespraken we de behoefte aan een uniforme meetmethode. We keken naar bestaande meetmethodes, en welke het best van toepassing is binnen circulair renoveren. Dat wordt aangekaart bij de vervolg sessies van HNN. Bij de werkgroep circulair uitvragen richten we ons op de prestatiegerichte indicatoren en het streven naar een gemeenschappelijke taal. Elke corporatie heeft echter een andere aanpak, dus er wordt gezocht naar een flexibele aanpak die belangrijkste thema’s dekt. Bij de werkgroep financiering zochten we uit hoe circulariteit wordt gewaardeerd, en dus gefinancierd. Dat staat nog in de kinderschoenen. 
Daaropvolgend heeft het geleid tot het bekendmaken van de corporaties met HNN. Het werd door de verschillende corporaties als zeer zinvol ervaren om kennis te delen. De uitwisseling van hoe andere corporaties circulariteit (al) aanpakken werd gewaardeerd. 


De grootste knelpunten
Het werd als lastig ervaren om tot hele concrete stappen te komen. Het is zeer complex vraagstuk en ook al snel heel gedetailleerd en specifiek. Veel is nog in ontwikkeling en dus onbekend. Als barrière werd ook wet- en regelgeving ervaren. Bijvoorbeeld de bestaande structuren en contracten in onderhoud, waardoor de lineaire oplossing wordt verkozen boven een meer circulaire. 


Met wie werkten we samen
Gemeente Amsterdam
AFWC
W/E adviseurs
Copper8
Woonstad
ABN Amro
Valstar Simonis
Villanova Architecten
Alba Concepts
Corporaties
Eigen Haard
Centrada
Rochdale
Intermaris
Alliantie
Parteon
Woonzorg
Ymere
de Key
Goedestede
DUWO
Stadgenoot

 

Duur van het project
Het project is gestart in maart 2021. Wegens restricties zou het slotevent op 8 december plaatsvinden, maar dat is verzet naar begin februari. 


Vervolgstappen na het project
Kunnen nu nog niet precies geduid worden, de afsluiting komt nog en dan zal er ook samen gekeken worden naar een mogelijk vervolg.
 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!