accelerators of the circular built environment

Let's economize

Lisserbroek Noord 

 

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik

INHOUD | Organiseren – Financieren – Uitvoeren

 

Lisserbroek ligt in de zuidwestelijke punt van de gemeente Haarlemmermeer, nagenoeg midden tussen Leiden en Amsterdam nabij Schiphol. Met het uitvoeringsplan ‘Parels aan de Ringvaart’ willen gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland komen tot een nieuwe integrale ontwikkeling van de westzijde van gemeente Haarlemmermeer. Gebiedsontwikkelaar BPD heeft daarbij de ambitie een toekomstbestendige en sociaal duurzame wijk te realiseren.

 

Wat was de initiële vraag aan C-creators?

BPD vroeg als opdrachtgevende partij hulp bij het opstellen van een duurzame visie en het selecteren van daar bijbehorende interventies. De duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Op het niveau van woning, wijk en regio wil BPD daarbij het verschil maken in gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarbij merkt BPD de complexiteit van praktische implementatie van maatregelen als gevolg van ambities binnen een concreet project op. De uitdaging daarbij is in dergelijke projecten i.r.t. alle stakeholders goed onderbouwde keuzes te kunnen maken die een antwoord geven voor een specifiek gebied. De uitkomsten ervan worden opgenomen in de gebiedsenvelop voor Lisserbroek Noord en moeten richting geven voor de toekomstige duurzame en circulaire wijkontwikkeling.

 

Wat was onze oplossing/suggestie?

De opgave werd aangepakt in twee stappen. Aan het begin werden middels een workshop met diverse experts voor de vier verschillende pijlers een waaier van maatregelen ontwikkeld. In een tweede fase werd middels het mechanisme van een afwegingskader gewerkt. Daarbij worden duurzame, circulaire, klimaatadaptieve en gezonde interventies in relatie tot elkaar

gebracht en een afweging op haalbaarheid, visieovereenkomst en relatie met de plek wordt gedaan.

 

De methode werkt in 4 stappen:

1. Analyseren van de locatie > Vastlegging locatie-gebonden details.

2. Opstellen van een visie > Definitie van ambities en doelen.

3. Afwegen van maatregelen > Vastlegging van parameters, verzameling van maatregelen, relatie met standaard en wet- en regelgeving, spiegeling aan lokale uitgangspunten en onderbouwing van de keuzes.

4. Tot slot zijn de uitkomsten en gekozen interventies naar een iteratief proces met de gemeente ruimtelijk verwerkt in een gebiedsenvelop vastgelegd.

 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?

• Leg in eerste instantie de nadruk op maatregelen die de sociale cohesie in de wijk versterken. Laat in de hiërarchie pas daarna de technische maatregelen hierop aansluiten. Zo blijft de visie altijd leidend.

• Scheid naar fysieke en sociale doelen, maar zorg bij de keuze van concrete maatregelen ervoor dat deze synergetisch voor meerdere ambities en rol spelen. Daardoor vergroot je de haalbaarheid.

• Neem de gemeente mee in je afweging. Vooral regelgeving over onderhoud van de openbare ruimte kan de circulaire ambities van gebiedsontwikkeling hinderen.

 

Met wie werkten we samen?

Daarbij werkten we samen met het gehele ontwerp- en bouwteam::

• Team duurzaamheid BPD.

• Gemeente Haarlemmermeer.

• Stedenbouwkundig bureau.

 

Hoe lang heeft het project gelopen?

Het project heeft ca. 4 maanden geduurd.

 

Hoe gaat het nu verder met het project?

Nadat de gebiedsenvelop definitief is gemaakt, kan met de verdere uitwerking van de plannen voor de uitbreiding worden begonnen. Het bestemmingsplan wordt opgesteld en na een inspraakprocedure worden de deelplannen gemaakt en in een bouwvergunningsprocedure getoetst. Hierrna met het aanleggen van de woonwijk door de bouw van infrastructuur en woningen kan worden begonnen. Naar verwachting zullen over 3 jaar de eerste bewoners naar de nieuwe wijk verhuizen.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!