accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

De onepager over stikstofproblematiek lees je hier.

 

STIKSTOFHANDREIKING

 

In Nederland zijn 118 van de 164 beschermde Natura 2000 gebieden bedreigd door een te grote stikstofdepositie in het gebied. Een stikstofoverschot in een natuurgebied veroorzaakt schade aan de natuur en biodiversiteit. Verbranding van fossiele brandstoffen en mest van veeteelt stoten grote hoeveelheden stikstof uit die de schade aan natuurgebieden veroorzaken. 

Een stikstofcrisis ontstond in 2019 toen de vergunningsaanvragen van ongeveer 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd. Dit gebeurde n.a.v. 2 uitspraken van de Raad van State  over het Programma Aanpak Stikstof (PAS): een beleidskader van de Nederlandse overheid om de natuur te beschermen in de zogeheten Natura 2000 gebieden. Hoewel de PAS was opgesteld om de stikstofdepositie in deze natuurgebieden te verminderen, werd het tevens gebruikt bij het verlenen van bouwvergunningen, waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie. Sinds de uitspraken van de Raad van State is vooruitlopen op stikstofreductie niet meer mogelijk: voordat er gebouwd wordt, moet de bouwsector eerst de stikstofuitstoot terugdringen om te voldoen aan de gestelde norm. 

 

Kijkend naar de bouwopgave waar we voor staan, is de urgentie hoog om met het 'stikstofprobleem' aan de slag te gaan. De Provincie Noord-Holland heeft geïnventariseerd welk instrumentarium beschikbaar is om ervoor te zorgen dat de verschillende bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat circulair bouwen – in de breedste zin van het woord – aangrijpingspunten biedt.  

 

Er zijn alternatieven voor conventionele bouwmethodes om stikstofuitstoot te reduceren en andere voordelen te behalen. Deze alternatieven verzamelen we in een handreiking, dat een nieuw perspectie biedt op het realiseren van de woningbouwopgave. Deze alternatieven kunnen worden opgedeeld in drie verschillende categorieën: bouwmethodieken, bouwlogistiek en gebruiksfase. Tijdens een werksessie met de markt en gemeenten, nemen we deze alternatieven door en stellen we een handelingsperspectief op hoe deze alternatieven gerealiseerd kunnen worden. De resultaten en inzichten zijn terug te lezen in de handreiking die op deze pagina te downloaden is.

 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!