project Bouwprogramma

AFWEGINGSKADER

 

Situatie

Om te komen tot een duurzame strategie heeft BPD een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze is gebaseerd op de vier pijlers energie,
klimaatadaptiviteit, gezondheid en circulariteit. Op het niveau van woning, wijk en regio wil BPD daarbij het verschil maken in
gebiedsontwikkelingsprojecten die op een circulaire en duurzame wijze moeten worden uitgevoerd. Daarbij merkt BPD de complexiteit van praktische implementatie van maatregelen als gevolg van ambities binnen een concreet project op. De uitdaging daarbij is om in dergelijke projecten i.r.t alle stakeholders goed onderbouwde keuzes te kunnen maken die een antwoord geven voor een specifiek gebied. BPD wil een tool – een afwegingskader - ontwikkelen die deze afwegingen faciliteert.

 

Vraagstuk

Om te komen tot een dergelijk tool ‘Afwegingskader gebiedsontwikkeling’ staan drie vragen centraal:

Hoe kan de visie ‘Duurzame gebiedsontwikkeling BPD’ binnen een holistische aanpak voor het ontwikkelen van wijken in de
projectpraktijk geconcretiseerd en geïmplementeerd worden?

Hoe kan daarbij een onderbouwde afweging worden gemaakt tussen generieke maatregelen, voortkomend uit de uiteenlopende
ambities, om te komen tot een maatwerkoplossing binnen de verschillende omstandigheden waarbinnen BPD gebieden ontwikkelt?

Hoe kan een inschatting over impact worden gemaakt van de maatregelen t.o.v. landelijke standaards of gemeentelijke ambities en
hoe kan deze inzichtelijk en communiceerbaar worden gemaakt?

 

Resultaat

Een breed gedragen tool – het Afwegingskader - die generieke maatregelen op het gebied van energie, klimaatadaptiviteit, gezondheid en circulariteit op gebiedsniveau weergeeft en koppelt aan een wegingsmechanisme, die voor projectmanagers bij de opstart van gebiedsontwikkelingen afgewogen keuzes faciliteert.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!