Circulaire aanbesteding De Kameleon

Vraag aan C-creators

De Kameleon, een school van schoolbestuur Jong Leren, heeft de ambitie om de renovatie en nieuwbouw gasloos (0-op-de-meter), fris en circulair uit te voeren. Dit is een van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. C-creators werd gevraagd een concreet aanbestedingstraject op te zetten.

Om een dergelijke opdracht aan de markt te koppelen, diende antwoord op de volgende vragen te worden gegeven: 

  • Hoe ziet een aanbestedingsprocedure die op innovatieve ambities selecteert eruit?
  • Welke samenwerkingsvormen zorgen daarbij voor een integraal en doelgericht proces?
  • Hoe kunnen partijen met vertrouwen op lange termijn aan een project verbonden worden?
  • Welke contractvormen horen bij langdurige ambities op Total Cost of Ownership (TCO)?

Aanpak

In overleg met de betrokken partijen zijn de uiteenlopende ambities op de thema’s energie, materiaalfunctionaliteit, klimaatadaptiviteit en gezondheid vastgesteld. Deze ambities zijn in een matrix geplot voor een integrale oplossing.

De procedure van de aanbesteding is gebaseerd op samenwerking binnen consortia waarbij visie op dialoog met de opdrachtgever centraal staat in alle fases van het gebouw. Zoals ontwerp, bouw en exploitatie. Daarnaast is een businessplan met een loopduur van 20 jaar opgesteld dat leidt tot een gezamenlijk plafondprijs waarbinnen de te behalen kwaliteit leidend is voor selectie.

Als contractvorm gaat de voorkeur uit naar een afnameovereenkomst die duurzame en beproefde bouwconcepten stimuleert en de verbintenis voor de lange termijn vooropstelt. Om de markt mee te nemen in een dergelijk traject is vooraf een marktconsultatie georganiseerd. Hierin is interesse voor de conceptaanbesteding gepeild, hebben we partijen geenthousiasmeerd voor samenwerking en consortiumvorming en toetsten we de haalbaarheid van de gestelde ambities. Hiermee kan, samen met marktpartijen, inzicht en kennis worden opgedaan die helpt de gestelde ambities te bereiken. 

Resultaat

De belangrijkste vondsten waren onder meer de volgende maatregelen:

  • De markt vraagt om projecten met circulaire ambities binnen een integrale benadering; daarbij is het van belang om een gedecideerde prioritering van ambities mee te geven.
  • Vroege betrokkenheid van bouw- en onderhoudspartners is het uitgangspunt voor langdurige samenwerkingen en waardebehoud van een vastgoedproduct.
  • Langetermijnsamenwerking en uitvoerige dialoog met de opdrachtgever hebben een positief effect op de ambities op circulariteit en energiebesparing.
  • Het hanteren van risico’s, geven van garanties en bepalen van condities na afloop van de periode zijn belangrijke knelpunten voor contractvormen en de lengte van verbintenissen.
  • Koppeling van vervolgopdrachten zorgt voor haalbaarheid en innovatieve pilotprojecten. 

Meer weten?

fien
Fien
Peters
Projectmanager
fien@c-creators.org

Gerelateerd