Hoofdvaartcollege

Vraag aan C-creators

Gemeente Haarlemmermeer heeft een stevige ambitie voor de transformatie van hun onderwijsgebouwen: leerlingen en personeel moeten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs gebruik kunnen maken van gebouwen die leer- en werkprestaties stimuleren, duurzaam en gezond zijn en door alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn. Om deze ambitie samen met de schoolbesturen te realiseren is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) 2017-2024 opgesteld. 

Hierbinnen fuseerden het Hoofdvaartcollege en praktijkschool De Linie tot een nieuw en gezamenlijk schoolgebouw, gelegen in Hoofddorp. Aan ons is gevraagd hoe circulariteit te implementeren in het ontwikkel- en bouwproces van deze nieuwe school. 

Aanpak

Samen met het projectteam binnen gemeente Haarlemmermeer en schoolbestuur Dunamare is bepaald wat de circulaire ambities zijn binnen het ontwikkel- en bouwproces. Deze ambities zijn in een aantal workshops per bouwlaag (‘layers of brand’) uitgediept en uitgewerkt tot concrete maatregelen.

Ook zijn aanvullende activiteiten als masterclasses, CoP’s, Circo-trajecten een een Circulaire Roast georganiseerd.

Resultaat

Het resultaat is de concrete toepassing van circulariteit in het ontwikkel- en bouwproces voor de middelbare school:

  • Inspiratie en kennisdeling over de circulaire economie met ondersteuning van experts uit het bouwprogramma.
  • Ambitieniveau gedefinieerd voor een doelgerichte uitvraag naar een circulaire school.
  • Roadmap voor aanbesteding, ontwikkeling en realisatie van een circulair schoolgebouw.
  • Stakeholderoverzicht van de koppeling met circulair innovatieve bouwpartijen.
  • Inventarisatie van oplossingen die de organisatie helpen bij het nemen van vervolgstappen in de ontwikkeling van de circulaire school die ook bij toekomstige projecten geraadpleegd kunnen worden.

Meer weten?

fien
Fien
Peters
Projectmanager
fien@c-creators.org

Gerelateerd