op weg naar een circulaire stad

De alliantie - mobiliteitsvraagstuk

 

Naast de vernieuwing en verduurzaming van de flatgebouwen in Molenwijk worden drie van de vier parkeergarages vernieuwd. Een parkeergarage vormt de centrale as van een “molen”, hier komen vier flats als wieken samen. Vier van deze molens vormen gezamenlijk de Molenwijk. De parkeergarages zijn in eigendom van De Alliantie en vallen niet onder het huurrecht.

 

De Alliantie wil de Molenwijk als geheel verdichten door woningen te realiseren in een deel van de huidige parkeergarages en is op zoek naar mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers te reduceren omdat er in de huidige situatie een overcapaciteit is in de parkeergarages (P&W). De Alliantie richt zich van oudsher op het aanbieden van goede woongelegenheid, en is daarom vooral gefocust op de bouw van woningen. Bereikbaarheid wordt steeds meer onderdeel van het woonproduct en het minimaliseren van het parkeeraanbod kan de kwetsbare doelgroep (sociale huur) in een situatie dwingen van vervoersarmoede. Parkeren is echter geen ‘wettelijke’ kerntaak van woningbouwcorporaties. Dit levert een spanningsveld op in de stad én juist dat spanningsveld maakt het voor De Alliantie een relevante uitdaging.


Mobiliteit betreft meer dan parkeren, het gaat om het gehele mobiliteitsaanbod voor iedereen in de wijk, van jong tot oud. Mobiliteit is voor iedereen een fundamentele behoefte en toegang tot mobiliteit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een woonwijk die bewegingsvrijheid faciliteert bied immer leeflezier en -kwaliteit. Mobiliteit hangt daarnaast onlosmakelijk samen met het vraagstuk hoe het ruimtegebruik in hoogstedelijke gebieden te optimaliseren en daarnaast de mogelijkheid voor mensen om deel te nemen aan de samenleving te borgen. Mobiliteit kan een flinke bijdrage leveren op het verlagen van CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Een gezonde populatie wordt gestimuleerd door een gezonde en duurzame stad om in te wonen. Mobiliteit is dan ook een relevant thema binnen circulaire verstedelijkingsopgaven. In Amsterdam-Noord worden de komende decennia 100.000 nieuwe woningen gebouwd én het gehele gebied wordt nu al een parkeerzone met parkeervergunningen voor bewoners. Indien alle huishoudens die toegevoegd worden aan Amsterdam-noord recht hebben op een parkeervergunning loopt het nu alle drukke stadsdeel geheel vast. Deze ontwikkelingen spelen niet alleen in Amsterdam-noord. De Alliantie is op zoek naar een circulair concepten om randstedelijke wijken met een groot aandeel sociale huur minder afhankelijk te maken van privé autobezit.


In het geval van de Molenwijk richt De Alliantie zich voor deze challenge op een circulair concept voor één van de parkeergarages. De Alliantie wil dus mobiliteit niet zelf realiseren maar faciliteren voor haar bewoners. De vraag is dan met name wat De Alliantie (niet) moet doen. Het mobiliteitsconcept waar één parkeergarage deel van is moet de Molenwijk helpen een sprong te maken van ontwikkelwijk naar voorbeeldwijk. De parkeergarages moeten een toegevoegde waarde gaan hebben voor de wijk als geheel en vooral de bewoners.


What’s in it voor de bewoners van De Alliantie? Deze vraag is essentieel voor De Alliantie. Als oplossingen de bewoners niet aanspreken óf niet tot de verbeelding spreken zal een positieve verandering uitblijven. Primair door de bril kijken van de bewoners is een belangrijk aandachtspunt voor deze challenge. Het ontlasten van bewoners met de vaste lasten van een eigen auto kan de kwaliteit van leven verbeteren mits de alternatieven dezelfde mobiliteit bieden tegen lagere kosten.
Hen méér opties bieden om sneller, slimmer én goedkoper locaties in de stad te bereiken middels een alternatief concept voor autobezit is een belangrijk streven. Welke vorm van mobiliteit werkt voor bewoner van de Molenwijk hangt af van zijn of haar mobiliteitsgedrag en -behoefte. Het mobiliteitsconcept voor de Molenwijk moet in de verplaatsingsbehoeften van verschillende doelgroepen in de wijk voldoen. De ruimte die bespaard wordt door de lagere vraag naar parkeerplekken in de garages kan besteed worden aan nieuwe woningen en kwaliteit van de
openbare ruimte, dus een verbeterde leefbaarheid. De Alliantie wil gefaciliteerd worden in een mobiliteitsconcept dat leidt tot minder privé autobezit en - gebruik in de Molenwijk en ervoor zorgt dat de parkeergaragelocatie juist het kloppend hart van de wijk wordt.

 

CIRCULAIR MOBILITEITSDOEL MOLENWIJK
Verbeterde én goedkopere mobiliteit voor de bewoners van Molenwijk met minder m 2 beschikbaar voor geparkeerde (privé) auto’s op maaiveld en in de parkeergarage. Dat is in een notendop de opgave. De Alliantie wil dit als volgt aanpakken.


- Het verminderen van de noodzaak om een auto te bezitten door ruimte te bieden aan drempelloze alternatieve mobiliteitsdiensten;
- Bewoners te laten ervaren dat de (privé)auto niet voor iedere trip de snelste (logische) keuze is en dat alternatieven voor een autotrip goedkoper, gezonder én socialer kan zijn;
- Alternatieven met keuzevrijheid voor bewoners aan te bieden vanaf het moment dat de parkeerruimte afneemt als gevolg van de periode van vernieuwing en verduurzaming van de wijk;
- Bewoners zelf onderdeel te laten zijn van het nieuwe concept en hen ook individueel te laten profiteren van de maatschappelijke winst.


MARKTVRAAG
De Alliantie is met haar partners de huidige mobiliteitssituatie in de Molenwijk in beeld aan het brengen. Parkeerdrukmetingen en het doorgronden van het huidige mobiliteitsgedrag van de wijkbewoners zijn hier onderdeel van. Samen met een bewonerscommissie en de gemeente Amsterdam wordt verkend wat de huidige uitdagingen zijn in de Molenwijk zelf en de directe omgeving en een adaptieve en duurzame mobiliteitsvisie wordt opgesteld om het gebied leefbaar en bereikbaar te houden richting de toekomst. De vernieuwing en verduurzaming van de wijk is al begonnen en de aankomende periode van werkzaamheden aan de parkeergarages benadert De Alliantie als een kans.


De Alliantie wil verrast worden en is op zoek naar marktpartijen die een opschaalbaar mobiliteitsconcept met een circulaire insteek kunnen faciliteren vanuit één van de parkeergarage gedurende de periode van vernieuwing en verduurzaming van de Molenwijk. Het concept stimuleert bewoners op een haast drempelloze en vrijblijvende manier om hun gewoontegedrag rondom autobezit en -gebruik te heroverwegen door de voordelen van alternatieven zelf te ervaren. Gezamenlijk met de bewoners en betrokken partijen definiëren we lessons learned uit deze fase die meegenomen worden in de uiteindelijke mobiliteitsvisie voor Molenwijk.


AANDACHTSPUNTEN
- Oplossingen dragen bij aan de primaire problemen van onze huurders op het gebied van afhankelijkheid, betaalbaarheid, gemak, comfort en leefbaarheid;

- Bij voorkeur moet de oplossing bijdragen aan een lagere total cost of ownership voor de Alliantie. Denk hierbij aan oplossingen die een lagere investering of lagere onderhoudskosten vereisen van de Alliantie;
- De Alliantie ziet dat huidige en met name toekomstige leefbaarheid (reductie CO2 / betere luchtkwaliteit / veiligheid) en betaalbaarheid van de stad onder druk staat en wilt een actieve rol spelen in het leefbaar houden van de woongebieden van haar huurders. Bereikbaarheid en betaalbare mobiliteit horen hierbij;
- De Alliantie ziet dit mobiliteitsvraagstuk als adaptief proces. Huidige bewoners moeten meegenomen worden in alternatieven (test-adjust-retest) én nieuwe bewoners moeten vanaf het begin al bewust gemaakt worden dat de auto niet de primaire vervoerswijze is van Molenwijk, met een sociaal vangnet voor kwetsbare en afhankelijke doelgroepen. Bekijk oplossingen primair door bril van de bewoners;
- Autogebruik is voor een deel gewoontegedrag en wordt sterk beïnvloed door de sociale en werkomgeving van bewoners. De huidige opzet van de Molenwijk faciliteert dit gewoontegedrag. De Alliantie stelt in de fysieke leefomgeving in hoogstedelijke gebieden van de toekomst het belang van mensen boven dat van privé auto’s;

- Minder niet-noodzakelijke auto’s in de wijk betekent verbeterde bereikbaarheid voor iedereen, meer ruimte voor mensen, minder zoekverkeer, parkeeroverlast én minder frustraties in de wijk;
- Een auto bezitten, gebruiken en onderhouden is een hoge kostenpost voor iedereen en kan een interessante besparing opleveren door gedeelde en pay-by-use alternatieven;

- Gedeelde en pay-by-use alternatieven dienen laagdrempelig beschikbaar te zijn en voor een aanzienlijk deel van de bewoners goedkoper zijn dan eigen autobezit en -gebruik;
- Veel huishoudens hebben méér dan 1 auto, een tweede auto per huishouden past niet bij de stedelijke woonomgevingen van de toekomst, de beschikbare alternatieven moeten de noodzaak voor een tweede auto weghalen;
- Sommige huishoudens zijn afhankelijk van de auto i.v.m. afstand en bereikbaarheid werklocatie en hebben een parkeerplaats in de Molenwijk nodig;
- Relatief veel huishoudens van De Alliantie hebben bedrijfsauto (vaak een busje).

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!