accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

DE KAMELEON, Circulaire schoOL

 

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik

INHOUD | OrganiserenFinancieren – Uitvoeren

 

AFGEROND De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de schoolbesturen de ambities met betrekking tot duurzaamheid vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen. Een ambitie die specifiek voor De Kameleon van schoolbestuur Jong Leren geldt, is de renovatie en nieuwbouw van de school gasloos (0-op-de-meter), fris en circulair uit te voeren. Dit betekent dat waar mogelijk optimalisatie en hergebruik van materialen het uitgangspunt is. Daarbij ligt er het plan het gehele project als een ‘Design- Build- Maintain’ opdracht op de markt te zetten en tijdens de exploitatie en na afloop van de gebruiksfase voor waardebehoud te zorgen. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor toekomstige onderwijsbouwplannen in Haarlemmermeer.

 

Wat was de initiële vraag aan C-creators?

Op basis van ons inspiratie-traject Circulaire school voor het team uit gemeente, bestuur en gebruikers, werd gevraagd de generieke ervaringen om te zetten in een concreet aanbestedingstraject. Om een dergelijke opdracht aan de markt te koppelen dienden antwoorden op de volgende vragen worden gegeven:

• Hoe moet een aanbestedingsprocedure eruitzien dat op innovatieve ambities selecteert?

• Welke samenwerkingsvormen zorgen daarin voor een integraal en doelgericht proces?

• Hoe kunnen partijen vertrouwensvol op lange termijn aan een project gebonden worden?

• Welke contractvormen horen bij langdurige ambities gebaseerd op total cost of ownership (TCO)?

 

Wat was onze oplossing/suggestie?

Ten eerste zijn in goed overleg met alle betrokken partijen de uiteenlopende ambities uit energie, materiaal functionaliteit, klimaatadaptiviteit en gezondheid vastgesteld en tot een gewogen matrix vertaald, die integrale oplossingen bevordert. De procedure van de aanbesteding is gebaseerd op samenwerking binnen consortia waarbij visie op dialoog met de opdrachtgever in alle fases van het gebouw zoals ontwerp, bouw en exploitatie centraal staat. Daarnaast is een businessplan voor de loopduur van 20

jaar opgesteld die leidt tot een gezamenlijk plafondprijs waarbinnen de te behalen kwaliteit voor selectie leidend is. Als contractvorm ligt de voorkeur voor een afnameovereenkomst die duurzame en beproefde bouwconcepten stimuleert en de lange termijn verbintenis vooropstelt. Om in een dergelijk traject de markt mee te nemen is vooraf een marktconsultatie georganiseerd om interesse voor de conceptaanbesteding te kunnen peilen, te enthousiasmeren voor samenwerking en consortiumvorming en de haalbaarheid van de gestelde ambities te toetsen. Hiermee kan samen met marktpartijen inzichten en kennis worden

opgedaan en benut om de gestelde ambities te bereiken.

 

Met wie werkten we samen?

Daarbij werkten we samen met de volgende gemeente, schoolbestuur, gebruikers, juristen en adviesbureaus:

• Gemeente Haarlemmermeer, Schoolbestuur Jong Leren, Kinderdagopvang Op Stoom

• AT Lawyers, Platform 31, Alba Concepts, Puister Deneke architecten

 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?

Belangrijkste vondsten waren o.a. de volgende maatregelen:

• De markt vraagt om projecten met circulaire ambities binnen een integrale benadering. Daarbij is het van belang om een decideerde prioritering van de ambities mee te geven.

• Vroege betrokkenheid van bouw- en onderhoudspartners zijn uitgangspunt voor langdurige samenwerkingen gebaseerd op waardebehoud van een vastgoedproduct.

• Lange termijn samenwerking en uitvoerig dialoog met de opdrachtgever hebben een positief effect op ambities op circulariteit en energiebesparing.

• Het hanteren van risico’s, het geven van garanties en het bepalen van condities na afloop van de periode zijn belangrijke knelpunten mbt contractvormen en lengte van de verbintenissen.

• Koppeling van vervolgopdrachten zorgen voor haalbaarheid van innovatieve pilotprojecten.

 

Hoe lang heeft het project gelopen?

Het project heeft inclusief doorloop gemeentelijke procedures ca 1,5 jaar geduurd.

Hoe gaat het nu verder met het project?

Naar aanleiding van de opstelling van een selectie- en gunningsleiddraad wordt het aanbestedingstraject na de zomer 2020 gestart.

 

---

Update mei 2020

De Kameleon  heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. 

Op Tendernet vind je de laatste publicatie over de marktconsultatie die samen met de gemeente, Kinderopvang Op Stoom, JongLeren, De Kameleon, Platform31, Fanauw Hoppe van AT Osborne, onszelf en, met de bijdrage van vele aanwezigen, georganiseerd werd op 10 maart jl. De aanbesteding volgt na de zomer, de gunningsleidraad wordt nu opgesteld waarin de opbrengsten van de marktconsultatie worden meegenomen.

 

Update 15 november 2018

Basisschool De Kameleon ontving 15 november jl.  350.000 euro van het Rijk om haar duurzame, innovatieve en ambitieuze renovatieplannen uit te kunnen voeren. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte dat bekend op de school zelf op donderdag 15 november. Het ministerie trekt miljoenen uit voor duurzame en aardgasvrije schoolgebouwen in het hele land. Nog tien andere scholen in Nederland ontvangen een bijdrage. De plannen van De Kameleon zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en partners als NMCX en C-creators. 

 

Update 19 september 2018

Scholen bouwen wordt steeds ingewikkelder. In een overspannen markt haken bouwers af en lopen de prijzen steeds verder op, zo lazen we ook in dit artikel van het Parool. 19 september vond een speciale bijeenkomst plaats. Het is mogelijk een circulair sluitend verhaal en concurrerende kosten met elkaar te verbinden. StudioWae en ECOR deelden hun inzichten. Inside Inside, een recent gepresenteerde online vergelijkingstool voor interieurs meet dat het ook daadwerkelijk circulair is.

  • slide
  • slide
  • slide

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!